SAAS-palvelun yleiset käyttöehdot

1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot 

Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Monad Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) asiakkailleen tietoverkon välityksellä niin sanottuna ”Software as a Service” -ohjelmistopalveluna toimittamaan NoTime-nimiseen SaaS-palveluun (jäljempänä ”palvelu”). Toimittajasta tai sen palvelua tuottavasta jälleenmyyjästä käytetään myöhemmin näissä ehdoissa nimitystä ”palveluntuottaja”.

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa juridista henkilöä (kuten yritys tai yhteisö), joka hankkii palvelun loppukäyttäjänä, sekä luonnollisia henkilöitä, jotka hankkivat palvelun pääasiallisesti muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöönsä. 

Käyttäessään palvelua asiakas sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja. Asiakas vastaa siitä, että sen puolesta palvelua käyttävät henkilöt noudattavat näitä yleisiä käyttöehtoja. Näissä yleisissä käyttöehdoissa viittaukset asiakkaaseen kattavat myös soveltuvin osin myös asiakkaan puolesta käyttävät henkilöt.

Palvelun sisältö on määritelty palvelukuvauksessa ja palvelun maksullisten ominaisuuksien hinnat on määritelty palveluntuottajan hinnastossa. Palveluntuottaja ja asiakas voivat lisäksi niin erikseen sovittaessa tehdä palvelun käytöstä erillisen palvelusopimuksen. 

Jos palvelu tai ohjelmisto sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja, asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja, ellei kirjallisesti toisin sovita. 

2 Palvelu ja palvelun käyttäminen 

Palveluntuottaja toimittaa SaaS-palvelun verkon kautta. Ohjelmisto on asennettu palveluntuottajan, palveluntuottajan alihankkijan tai kolmannen osapuolen (esim. lisensoija tai asiakas) palvelimelle. Palvelua käytetään internetin kautta tai muulla datayhteydellä.

Palveluntuottajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää lisensoijia ja alihankkijoita. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita palvelun tai palveluun kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

Palveluntuottaja myöntää asiakkaalle palveluun näiden yleisten käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttöoikeus ei ole yksinoikeudella eikä se ole siirrettävissä.

Asiakkaan on annettava palveluun rekisteröitymisen yhteydessä palveluntuottajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun käyttämiseksi. Asiakas vastaa palveluntuottajalle antamistaan tiedoista, niiden oikeellisuudesta sekä niiden päivittämisestä. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta palvelun käytöstä.

Palvelu ei sisällä tietoliikenteen datayhteyksiä, liittymiä tai kapasiteettia, eikä muita laitteita, muita ohjelmistoja tai turva- ja suojausjärjestelmiä (jäljempänä palvelun käyttämisen edellytykset), jotka asiakkaan on hankittava erikseen omalla kustannuksellaan. Asiakas on vastuussa näistä palvelun käyttämisen edellytyksistä, mukaan lukien konfiguraatiot ja asetukset, ja niiden vaikutuksesta palveluun. 

Palvelun käyttö saattaa edellyttää käyttöliittymän tai ohjelmiston asentamista asiakkaan laitteeseen. Käyttöliittymä tai ohjelmisto mahdollistaa palvelun käyttämisen asiakkaan laitteelta.

Asiakas saa käyttää palvelua vain omassa sisäisessä liiketoiminnassaan. Asiakas on aina vastuussa siitä, että sillä on tarvittavat luvat ja oikeudet tietojen tallentamiseksi palveluun. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua, käyttää sitä osa-aikaomisteisesti tai palvelukeskuksen perustana. 

Palvelua käyttäessään asiakkaan on noudatettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä.

Asiakas vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kustannuksista.

Palvelun käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. Palveluntuottaja ei ole vastuussa palvelun kautta saadusta kolmannen osapuolen tuottamasta informaatiosta, materiaalista, tuotteista tai muista palveluista.

Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä taikka palvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Palveluntuottajalla ei ole korvausvelvollisuutta katkoksista. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista. 

Palveluntuottaja ei takaa, että palvelu täyttää asiakkaan vaatimukset tai että palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön tai haittaohjelmista vapaa.

3 Versiot ja muutokset palveluun 

Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osia maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. 

Palveluntuottaja pyrkii ilmoittamaan, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, palveluun kohdistuvista asiakkaan kannalta oleellisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla soveltuvalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4 Palvelun väärinkäyttäminen 

Asiakkaan on käytettävä palvelua siten, ettei käytöstä aiheudu häiriötä palvelulle tai muille käyttäjille. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille, kolmansille tai palveluntuottajan tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta sisällöstä ja aineistosta ja palveluun tai palvelun avulla tallennetusta sisällöstä ja aineistosta. Asiakas vastaa myös siitä, että asiakkaan vastuulla olevat laitteet ja asiakkaan toimittama ja asiakkaan palvelun kautta toimitettu sisältö ja aineisto eivät aiheuta häiriötä palvelulle tai palvelun saatavuudelle, viestintäverkolle, loukkaa hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä kolmansien tekijänoikeuksia. 

Asiakas ei saa (i) myydä, jälleenmyydä tai vuokrata palvelua, paitsi milloin toisin on nimenomaisesti palveluntuottajan kanssa sovittu; (ii) käyttää palvelua tallentaakseen tai välittääkseen loukkaavaa tai rikollista sisältöä; (iii) aiheuttaa haittaa palvelulle tai häiritä sitä; (iv) yrittää hankkia luvattoman pääsyn palveluun tai siihen liittyviin järjestelmiin tai verkkoihin; (v) takaisinmallintaa (reverse engineer) palvelua tai sen API:ja; eikä (vi) käyttää palvelua tai käyttää API:ja kilpailevan tuotteen tai palvelun rakentamiseksi, eikä kopioida mitään palvelun ominaisuutta, toiminnallisuutta, grafiikkaa taikka designia.

Jos palveluntuottaja, viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista sisältöä tai aineistoa toisille käyttäjille tai vastaavasti palveluntuottajan tai kolmannen osapuolen palvelimille, palveluntuottajalla on oikeus asiakasta kuulematta poistaa tällainen loukkaava sisältö tai aineisto tai estää palvelun käyttö käytettävissä olevin keinoin. Asiakas vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön ja aineiston katoamisesta, muuttumisesta tai viivästymisestä sekä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

5 Palvelun keskeyttäminen 

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää toimitus tai palvelun käyttäminen kokonaan tai osittain seuraavista syistä: 

6 Maksut ja maksuehdot

Asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusta sovitut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja mahdolliset muut julkisoikeudelliset maksut.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua milloin tahansa ilmoittamalla asiakkaalle hinnanmuutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.

Palveluntuottaja laskuttaa maksut Stripe-maksupalvelun kautta. Maksu tapahtuu välittömästi asiakkaan luottokortilta. Veloitus jatkuu valittuna ajanjaksona joko yhden kuukauden tai vuoden kerrallaan. 

Asiakas vastaa maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse. 

7 Tietosuoja

Rekisterinpitäjänä asiakas vastaa osaltaan täysimääräisesti sen vastuulle tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön nojalla kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien noudattamisesta.

Palveluntuottaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee asiakkaan vastuulla olevia henkilötietoja asiakkaan puolesta ja lukuun. 

Osapuolten välillä sovitaan henkilötietojen käsittelystä tarkemmin tietojenkäsittelysopimuksessa.

8 Tietoturva

Palveluntuottaja ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista palveluntuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista. 

Palveluntuottajalla on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi, ilman rajoituksia, sisällön välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen sisällöstä. Palveluntuottaja mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. 

Asiakas sitoutuu huolehtimaan ja vastaa riittävästä tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen ja muiden asiakkaan hankittavaksi kuuluvien palvelun käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksentorjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja. 

9 Immateriaalioikeudet 

Palveluntuottaja (tai kolmas osapuoli, jonka kanssa palveluntuottaja on tehnyt tarvittavat lisenssi- ja käyttöoikeussopimukset ja muut palvelun tai tuotteen toimittamiseen oikeuttavat sopimukset) omistaa kaikki palveluihin ja niihin liittyviin ohjelmistoihin, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle. 

Asiakas saa palveluun sekä siihen liittyviin dokumentteihin ja aineistoihin käyttöoikeudet sopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä palveluiden hyödyntämiseksi sopimuksen mukaisesti asiakkaan sisäisessä käytössä.

Asiakkaalla on omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet omiin aineistoihinsa, kuten asiakkaan palveluun siirtämään, palvelun käytön yhteydessä luomaan, tai muuten asiakkaan lukuun palvelua varten palveluntuottajalle luovutettuun tai käyttöön asetettuun tietoon tai aineistoon.

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan palveluntuottajan käyttöön palvelun tuottamiseksi luovuttaman ohjelmiston tai muun aineiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan on hankittava kaikki tarvittavat oikeudet ja korvattava palveluntuottajalle kaikki immateriaalioikeuksien loukkauksista aiheutuneet vahingot. 

Asiakas ei saa poistaa, muokata tai peittää palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä. 

10 Tunnukset 

Palveluntuottaja luovuttaa käyttäjätunnukset,  ja mahdolliset muut tekniset osoitteet ja tunnukset asiakkaalle palvelun käyttämiseksi sopimuksen voimassaoloajaksi ja vain sovittua tarkoitusta varten. Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta tunnuksiin ja sopimuksen päätyttyä myös asiakkaan tunnusten käyttöoikeus päättyy, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas valitsee itse käyttäjätunnukselleen salasanan. 

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palveluihin liittyviä tunnuksia, jos viranomaisten määräykset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Palveluntuottaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta. 

Palveluntuottaja toimittaa tunnukset asiakkaalle sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietojen muuttumisesta palveluntuottajalle viipymättä. 

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita näihin verrattavia palvelun tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten saataville ja käytettäviksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava palveluntuottajalle tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille, tai jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksiensa avulla tapahtuneesta käytöstä. 

11 Ylivoimainen este 

Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään, ellei toisin tapauskohtaisesti todisteta, esimerkiksi uutta sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräystä, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli tms. vahinkoa, sähköverkon ylijännitettä, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tulipaloa, ukkosta, myrskyä, maanjäristystä, vesivahinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa tai kansallista poikkeustilaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä, tai muuta vaikutuksiltaan vastaavaa ja epätavallista sopijapuolesta riippumatonta syytä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, jos ei toisin todisteta, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 

Palveluntuottajan alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssiantajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan palveluntuottajalle aiheutunut ylivoimainen este.

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja esteen lakkaamisesta toiselle sopijapuolelle.

12 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset 

Palveluntuottaja ei missään tilanteessa vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tai millään tavalla liittyvät palveluun tai sen käyttämiseen. 

Palveluntuottajan kokonaisvastuu välittömistä vahingoista asiakasta kohtaan rajautuu vahinkotapahtumaa edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana asiakkaan palveluntuottajalle maksamien ohjelmistopalvelumaksujen määrään.

Palveluntuottaja ei vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tietojen tai tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Palveluntuottaja ei vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen varmuuskopioinnista. Edellä sanottua rajoittamatta, mikäli palveluntuottajalla on varmuuskopiot, palveluntuottaja voi veloittaa asiakkaalta kohtuulliset kustannukset asiakkaan tietojen tai tiedostojen palauttamisesta.

Palveluntuottaja ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta mm. seuraavista asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin palveluntuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista: 

Asiakas vastaa palvelun, ohjelmiston tai niiden osien luvattomasta asentamisesta, käyttämisestä, kopioinnista, jäljentämisestä tai jakamisesta ja vastaa tästä palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, kustannuksista ja vahingoista. 

Tässä kohdassa 12 mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske vahinkoa, jonka asiakas on aiheuttanut palvelun tai toimituksen kohteen lain tai sopimuksen vastaisella luovutuksella, kopioinnilla tai käytöllä.

13 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen 

Palveluntuottaja ja asiakas tekevät palvelusta sopimuksen sähköisesti tai kirjallisesti. Sopimus syntyy, kun asiakas on sähköisesti hyväksynyt näiden yleisten käyttöehtojen noudattamisen ja palveluntuottaja on myöntänyt asiakkaalle käyttöoikeuden palveluun, tai kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tilausvahvistuksella tai kun palveluntuottaja on muutoin todistettavasti hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös asiakkaan hyväksyessä kokonaisuudessaan palveluntuottajan voimassa olevan tarjouksen.

Ellei toisin kirjallisesti sovita, palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelua koskeva sopimus voidaan irtisanoa koska tahansa, jolloin sopimus jatkuu palvelusta maksetun ajan loppuun asti. Mikäli palvelua koskevaa sopimusta ei irtisanota, sopimus uusiutuu aina valituin aikavälein (yhden kuukauden tai vuoden kerrallaan). 

Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että asiakas kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedot tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen päätyttyä palveluntuottajalla on oikeus poistaa järjestelmästä asiakkaan niihin tallentamat tiedot eikä palveluntuottajalla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmiin tallentamia tietoja.

Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja ei palauteta.

14 Muut ehdot 

Muutokset käyttöehtoihin: Palveluntuottajalla on aina oikeus muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan palveluntuottajan ilmoittamana ajankohtana. 

Sopimuksen siirtäminen: Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman palveluntuottajan kirjallista suostumusta.  Palveluntuottajalla on oikeus siirtää sopimus samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle. Palveluntuottajalla on tämän lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Riitaisuuksien ratkaiseminen: Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset). Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta neuvottelemalla, riitaisuudet ratkaistaan palveluntuottajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Sopijapuolet voivat myös toissijaisesti kirjallisesti sopia riidan ratkaisemisesta välimiesoikeudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus vaihtoehtoisesti palveluntuottajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Ehtojen voimassaolo: Nämä yleiset käyttöehdot ovat voimassa 10.12.2021 alkaen toistaiseksi.